Ubezpieczenie NNW

Najważniejsze informacje o ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków Bezpieczny.pl

Ubezpieczenie NNW pomaga pokryć niespodziewane wydatki wiążące się z nieszczęśliwym wypadkiem w zakresie:

Uszczerbku na zdrowiu w NNW – ochrona działa 24 godziny na dobę na całym świecie. W trakcie zajęć na uczelni, praktyk, zajęć poza uczelnią (jazda na rowerze, rolkach itp.), podczas wypoczynku letniego – zakres obowiązywania cały świat;


Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji w NNW –  wydatki poniesione w związku z pobytem w szpitalu, wydatki poniesione na badania, zabiegi i operacje oraz zabiegi rehabilitacyjne(zlecone przez lekarza) np. rezonans magnetyczny, usg, zabiegi rehabilitacyjne np. po złamaniu, zwichnięciu;


Zwrot kosztów nabycia lub naprawy protez i środków pomocniczych w NNW –  wydatki poniesione w związku z leczeniem doznanych obrażeń ciała, na naprawę lub nabycie protez i środków pomocniczych (zlecone przez lekarza) np. zakup stabilizatora, temblaka;

 

 

Na mocy Warunków Ubezpieczenia Bezpieczny.pl wszyscy posiadacze ubezpieczenia objęci są ochroną w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków zaistniałych na całym świecie w czasie trwania odpowiedzialności Towarzystwa. Towarzystwo obejmuje również następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych na skutek wyczynowego uprawiania sportu.

Szczegółowe warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli nieszczęśliwy wypadek będący przyczyną zdarzenia ubezpieczeniowego objętego zakresem ubezpieczenia na podstawie umowy ubezpieczenia jest następstwem:

1) Działań wojennych, działań zbrojnych, zamieszek, świadomego i dobrowolnego uczestnictwa Ubezpieczonego w aktach przemocy, terroryzmu, chyba że jego udział w aktach przemocy wynikał z wykonywania czynności służbowych, stanu wyższej konieczności lub obrony koniecznej;

2) Spożycia przez Ubezpieczonego alkoholu w ilości powodującej, że zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2‰ alkoholu albo do obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg alkoholu w 1 dm3; niezaleconego przez lekarza zażycia leków, narkotyków, środków odurzających lub psychotropowych; poddania się zabiegowi o charakterze medycznym przeprowadzonemu poza kontrolą lekarza;

3) Usiłowania popełnienia lub popełnienia przez Ubezpieczonego czynu spełniającego ustawowe znamiona przestępstwa;

4) Udziału Ubezpieczonego w zajęciach sportowych lub rekreacyjnych o ryzykownym charakterze, w szczególności: sportach lotniczych, wspinaczce, speleologii, skokach lotniczych, skokach na linie, nurkowaniu z użyciem specjalistycznego sprzętu, sportach motorowych i motorowodnych oraz udział Ubezpieczonego w wyścigach, poza lekkoatletyką i pływaniem;

5) Pełnienia przez Ubezpieczonego zasadniczej służby wojskowej;

6) Prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu lądowego, wodnego lub powietrznego, jeżeli Ubezpieczony nie posiadał odpowiednich uprawnień lub dokumentu uprawniającego do kierowania i używania danego pojazdu;

7) Prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu lądowego, wodnego lub powietrznego, jeżeli pojazd ten nie posiadał odpowiedniego świadectwa kwalifikacyjnego, chyba że powyższe nie miało wpływu na zaistnienie zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia;

8) Transportu środkami powietrznymi z wyjątkiem licencjonowanych pasażerskich linii lotniczych.

Ważne
W razie zajścia nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić się do lekarza i zastosować do jego zaleceń oraz podjąć działania mające na celu zmniejszenie skutków nieszczęśliwego wypadku, w tym Ubezpieczony zobowiązany jest poddać się zaleconemu przez lekarzy leczeniu, przez co rozumie się wszelkie formy terapii, zabiegi operacyjne, rehabilitację i inne działania medyczne mające na celu poprawę stanu zdrowia Ubezpieczonego.
Likwidacja roszczeń odbywa się przez AXA. Szczegóły dotyczące zgłoszenia szkody znajdują się na stronie www.bezpieczny.pl w zakładce "Zgłoś szkodę lub roszczenie".