Ubezpieczenie OC

Najważniejsze informacje o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej studentów Bezpieczny.pl

Dodatkowe ubezpieczenie OC – chroni przed finansową odpowiedzialnością deliktową studenta z tytułu szkód wyrządzonych w związku z czynnościami życia prywatnego, oraz nauką na uczelni lub odbywaniem praktyk:

  • Uszkodzenie mienia:
  • uczelni – uszkodzenie mienia uczelni np. sprzętu na laboratoriach
  • na praktykach
  • w życiu prywatnym – potrącenie innej osoby w trakcie jazdy na rowerze lub uszkodzenie czyjegoś mienia

 

Na mocy Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej oraz klauzuli dodatkowej Odpowiedzialność cywilna studentów, doktorantów, słuchaczy posiadacze ubezpieczenia objęci są ochroną w zakresie ich odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód rzeczowych i osobowych wyrządzonych czynem niedozwolonym.

Szczegółowe warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Towarzystwo nie obejmuje ochroną ubezpieczeniową roszczeń:

1) Z tytułu szkód wyrządzonych w stanie nietrzeźwości, albo w stanie po użyciu narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;

2) Z tytułu szkód wynikających z wrogiego nastawienia, molestowania, nierównego traktowania, nękania i dyskryminacji;

3) Roszczeń zgłoszonych do AXA po upływie pięciu lat od zakończenia okresu ubezpieczenia, w trakcie którego zaszedł Wypadek Ubezpieczeniowy;

4) Z tytułu zniszczenia, uszkodzenia lub utraty środków płatniczych, papierów wartościowych, dokumentów, nośników danych, planów, biżuterii, metali szlachetnych, zbiorów i kolekcji, dzieł sztuki, a także wszelkich kart płatniczych wydawanych przez banki lub inne instytucje;

5) Z tytułu naruszenia dóbr osobistych, praw własności intelektualnej;

6) Z tytułu szkód wyrządzonych przez Ubezpieczonego w ramach wykonywania zawodu, zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, bądź w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;

7) Roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych w związku z wyczynowym uprawianiem sportu.

Ważne
W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego, polegającego na wyrządzeniu przez Ubezpieczonego szkody osobie trzeciej, Ubezpieczony jest zobowiązany powiadomić AXA o tym fakcie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od daty powzięcia o nim wiadomości. Ubezpieczony jest ponadto zobowiązany użyć dostępnych mu środków w celu zmniejszenia rozmiarów szkody. Likwidacja roszczeń odbywa się przez AXA. Szczegóły dotyczące zgłoszenia szkody znajdują się na stronie www.bezpieczny.pl w zakładce „Zgłoś szkodę lub roszczenie”.